Posted inAktualności

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA – podsumowanie*

admin / Posted on / Comments off

8.12.2018 r. odbyło się nadzwyczajne walne zebranie członków Stowarzyszenia. Jego zwołanie związane było ze rezygnacją jednego z członków zarządu – co spowodowało uszczuplenie jego składu poniżej wymaganego statutem minimum. Zgłoszony porządek obrad zakładał:

1. Powitanie i otwarcie Zebrania;

2. Przyjęcie Porządku obrad;

3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania;

4. Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej;

5. Wybór Komisji Wyborczej;

6. Zgłoszenia kandydatów do uzupełnienia składu Zarządu;

7. Przeprowadzenie wyborów – tryb tajny;

8. Raport Komisji Wyborczej o wyniku głosowania;

9. Informacja o realizowanych przez Zarząd działaniach dotyczących głównych celów statutowych a także tych, które dotyczą planowanego muzeum.

10. Dyskusja / wolne wnioski;

11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 W Osuchach o 11.30 (tj. drugim terminie) zebrało się łącznie 33 osób i ich przedstawicieli związanych ze Stowarzyszeniem, uprawnionym do głosowania wydanych zostało 25 mandatów. Nie stanowiło to kworum – w Stowarzyszeniu status członka posiadało 68 osób. 

Przewodniczącym Zebrania został wybrany Ziemowit Stańczyk, sekretarzem – Maria Działo. Wybrano również komisję skrutacyjną. 

Do porządku obrad zgłoszono propozycje zmian:

 1. na wniosek Przewodniczącego-zmiana trybu głosowania z tajnego na jawny
 2. na wniosek P. Piotra Bartoszewskiego-odwołanie dotychczasowego Zarządu (uzupełniony następnie o odwołanie Komisji Rewizyjnej)
 3. na wniosek P. Piotra Bartoszewskiego-powołanie nowego Zarządu (uzupełniony o powołanie Komisji Rewizyjnej)

Zgodnie z decyzją Przewodniczącego wnioski głosowane były dwukrotnie. Taki tryb motywowany był brakiem quorum.  

W wyniku przeprowadzonych głosowań wszystkie wnioski zostały przyjęte a w/w elementy wprowadzone zostały do porządku obrad (po pozycji nr 6 pierwotnej wersji). Nastąpiła seria głosowań dotyczących w/w przedmiotu wniosków, w ich wyniku:

 • zmiana trybu z tajnego na jawny została przyjęta:
  • I głosowanie: za 17-przeciw 5 – wstrzymało się 3
  • II głosowanie: 18-4-3
 • wniosek o odwołanie Zarządu (i Komisji Rewizyjnej) został przyjęty:
  • I głosowanie: za 13-przeciw 12 
  • II głosowanie: za 14-11
 • wniosek o powołanie nowego Zarządu (i Komisji Rewizyjnej) został przyjęty
  • I głosowanie: 14-11
  • II głosowanie 13-12

Po dyskusji przystąpiono do zgłaszania kandydatów i głosowania nad wyborem członków nowego Zarządu. W ich wyniku:

 • W. Błaszczak otrzymał w:
  • I głosowaniu: 20 głosów „za”-0 przeciw-5 osób wstrzymało się
  • II głosowaniu: 19-0-6
 • A. Stańczyk-Przyłuska otrzymała w: 
  • I głosowaniu: 17 głosów „za”-0 przeciw-8 osób wstrzymało się
  • II głosowaniu: 17-0-8
 • P. Bartoszewski
  •  I głosowaniu: 15 głosów „za”-2 przeciw-8 osób wstrzymało się
  • II głosowaniu: 15-2-8
 • T. Dyniec
  • I głosowaniu: 19 głosów „za”-0 przeciw-6 osób wstrzymało się
   II głosowaniu: 13-0-12
 • Z. Stańczyk 
  • I głosowaniu: 21 głosów „za”-0 przeciw-4 osób wstrzymało się
  • II głosowaniu: 21-0-4
 • K. Kopera
  • I głosowaniu: 20 głosów „za”-0 przeciw-5 osób wstrzymało się
   II głosowaniu: 22-0-3

Oficjalnymi wynikami głosowania, zgodnie ze wskazaniem Przewodniczącego Zebrania, stały się rezultaty II głosowania. 

Zgodnie z § 17 pkt. 2 Statutu Zarząd wybrał ze swojego składu:

Prezesa: 
P. Bartoszewskiego

Wiceprezesa:
W. Błaszczaka

Sekretarza:
Z. Stańczyka

Skarbnika:
A. Stańczyk-Przyłuską

Członka Zarządu:
K. Koperę

Powołano również Komisję Rewizyjną w składzie: L. Zugaj, W. Kubów, T. Brytan-przewodniczący.

*umieszczone na stronie osuchy1944.pl podsumowanie nie ma charaktru protokołu Zebrania