Posted inAktualności

Sprawozdanie finansowe rozszerzone

admin / Posted on / Comments off

W dniu 18 marca 2019 r w budynku Biłgorajskiego Centrum Kultury zostały przekazane  nowemu Zarządowi dokumenty Stowarzyszenia.

Rejestracja dostępu nowego Zarządu do kont bankowych  i złożenie wzorów podpisów nastąpiło z końcem miesiąca marca 2019 r.

Stan finansów wyglądał wówczas następująco:

Stan konta bieżącego (78 1240 2845 1111 0010 7444 0088):  7 723,5  zł

Stan subkonta –  ( 20 1240 2816 1111 0010 8278 3281 ):        3 474,00 zł

Stan Kasy:  1,16 zł

Różnice pomiędzy raportowanymi przez Skarbnika poprzedniego Zarządu kwotami, a kwotami, które obecny Zarząd stwierdził na kontach wynikają przede wszystkim z faktu, że ustępujący Zarząd podał kwoty z dnia 31 grudnia 2018 r, natomiast obecny Zarząd dysponuje kwotami z 31 marca 2019 r. (daty otrzymania dostępu do pełnej dokumentacji finansowej).                                                                                                                                          

Ponadto należy pamiętać, że na konto bieżące, w pierwszych miesiącach 2019 r., wpłacane były składki członkowskie oraz jedna 500-złotowa darowizna z Łodzi, co w sposób naturalny powiększyło saldo  tego konta. Z kolei z subkonta comiesięcznie pobierana jest 5 złotowa opłata bankowa, co spowodowało umniejszenie salda o 15 zł. przez pierwsze trzy miesiące 2019 r.

Natomiast mniejszy stan kasy był konsekwencją, jak to ustnie wyjaśniono na spotkaniu 18 marca 2019 r. , wypłaceniem ustępującemu Zarządowi delegacji służbowych. W przekazanej nam dokumentacji nie ma pokwitowania wypłaty tych delegacji.                                                                                                      

Przedstawiony powyżej stan finansów dokumentują załączone skany wyciągów bankowych z dnia 31 marca 2019 r. oraz skan ostatniej strony protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez członków ustępującego i obecnego Zarządu, gdzie podana jest kwota 1,16 zł.

Wydatki w okresie 31. 03. 2019 – 31.12. 2019

1. wiązanki i znicze na uroczystości patriotyczne i pogrzebowe :  408, 58 zł

2. druk materiałów promocyjnych Stowarzyszenia                         498, 20 zł

3. druk wizytówek dla członków Zarządu                                        147, 60 zł  

4. wymiana pieczątek firmowych ( zmiana adresu siedziby) 

   oraz wykonanie pieczątki dla członków zarządu                           396, 00 zł

5. kserowanie projektów architektonicznych muzeum w celu 

    przekazania ich potencjalnym partnerom inwestycyjnym             548, 56 zł

6. opłata sądowa w związku ze zgłoszeniem do rejestracji OPP     150, 00 zł

7. artykuły spożywcze ( kawa, herbata, ciasteczka) serwowane 

   w czasie zebrania Stowarzyszenia w dniu 22 czerwca 2019 r.     168, 82 zł

___________________________________________________________________

                                                                                                       2 317, 76 zł

Wszystkie powyższe wydatki potwierdzone są pisemnymi rachunkami i paragonami. Płatności tych dokonywano gotówką z kasy podręcznej.

Do wydatków Stowarzyszenia za powyższy okres należy jeszcze doliczyć koszty obsługi kont bankowych, które wynosiły : dla konta bieżącego 

– 1,2 zł, zaś dla subkonta – 45 ,00 zł ( 5zł x 9 mcy).

W kwestii przekazanych sprzętów oraz materiałów biurowych, zużyciu uległa jedynie część kopert.                                                                         

Obecny Zarząd regularnie wysyła listy do członków Stowarzyszenia nie posiadających adresów mailowych w celu przekazywania im wszystkich ważnych informacji, które do pozostałych członków wysyłane są drogą mailową. Opłaty znaczków pocztowych pokrywane były z środków własnych Skarbnika w formie darowizny.

Majątek sprzętowy wymieniony w sprawozdaniu Skarbnika poprzedniego Zarządu został przekazany nowemu Zarządowi  częściowo. Otrzymaliśmy laptopa, drukarkę i dysk, natomiast skaner na prośbę Wiceprezesa  poprzedniego zarządu, pani Marii Działo, pozostał w Jej dyspozycji. Takie rozwiązanie uzasadnione było pracami, jaki pani Maria Działo, jako historyk prowadzi, w tym również dla potrzeb Stowarzyszenia. W obecnej sytuacji, prosimy jednak o wystawienie pisemnego oświadczenia w tej sprawie, które winno być podpisane przez byłego Wiceprezesa i byłego Skarbnika Stowarzyszenia.

Przychody w okresie 31. 03. 2019 – 31.12. 2019 

Gotówka:

1. Składki członkowskie ( potwierdzone drukami KP):                                    1 050,00

2.  Darowizny gotówkowe od osób prywatnych, w sumie na kwotę :              1 500,00 zł

_________________________________________________________________________

                                                                                                                         2 550,00 zł

Bankowe konto bieżące 

1.  Składki członkowskie:                                                                                 2 150,00 zł

2. Dotacja z tytułu odpisu 1% podatku  (19.11.2019):                                      2 227,00 zł        

__________________________________________________________________________

                                                                                                                         4 377,00 zł

Subkonto bankowe

1. Darowizny od osób prywatnych (w kwotach od 100,00 do 1000,00 zł):         2 500,00 zł

__________________________________________________________________________

                                                                                                                           2 500,00 zł

Ponadto, bezgotówkowym dochodem Stowarzyszenia były przygotowane przez dwa niezależne biura architektoniczne projektów Muzeum Partyzantów, pracę nad którymi  Biuro Nizio Design International wyceniło na kwotę 20 000,00 zł, zaś Biuro Architekt Kaczmarczyk na kwotę brutto  30 000,00 zł

Wszystkie wyjazdy członków Zarządu na spotkania oraz członków Stowarzyszenia spoza Zarządu, którzy uczestniczyli w rozmowach z architektami odbywały się wyłącznie na koszt własny powyższych osób.

Sumując, wydatki Stowarzyszenie w sprawozdawanym okresie, wyniosły  2 317, 76 zł, zaś przychody 9 427,00 zł

Na koniec roku 2019, Stowarzyszenie posiadało:

Stan konta bieżącego:  12 099,90 zł.

Stan subkonta :               5 929,00 zł

Stan kasy  :                        184,51 zł

W załączeniu przesyłamy skany wyciągów bankowych z saldami na dzień 31.12 2019 r. [ze względu na dane osobowe tam zawarte nie zostaną one opublikowane na stronie]

Ponadto załączamy merytoryczne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2019, w wersji, w której zostało złożone w Ministerstwie Finansów. 

Wszystkim Państwu życzę szczęśliwego i bezpiecznego przetrwania trudnego okresu pandemii.

Z poważaniem 

Anna Stańczyk-Przyłuska

skarbnik Stowarzyszenia