STATUT STOWARZYSZENIA pn. Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego „Osuchy 1944”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego „Osuchy 1944” zwane dalej Stowarzyszeniem. Może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie  „Osuchy 1944”
2. Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną, zrzeszającą rodziny partyzantów i osoby  zaangażowane w upowszechnianie  i kultywowanie pamięci o żołnierzach walczących w czasie II wojny światowej  w lasach Puszczy Solskiej i biorących udział w największej w Polsce partyzanckiej bitwie pod Osuchami.

3. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2001r. Nr 79, poz. 855),  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo lubelskie  oraz cała Polska.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Osuchy, 23 – 412 Łukowa

3. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenia może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

5. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 4, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

6. Swoją działalność Stowarzyszenie prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Rzeczypospolitej Polskiej, a także w szczególności zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami władz Stowarzyszenia  i regulaminami wydawanymi zgodnie z postanowieniami Statutu.

7. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w granicach przewidzianych przepisami prawa i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń.

8. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

9.Stowarzyszenie używa pieczęci, godła, flagi, barw, logotypu, odznak i znaczków organizacyjnych  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3.

1. W celu realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną. W celu realizacji swoich celów statutowych może prowadzić działalność odpłatną w rozumieniu i z zachowaniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. W celu realizacji swoich celów Stowarzyszenie może także:

a) Organizować lub wspierać

1.przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminaria, konferencje, sympozja, debaty, dyskusje, akcje informacyjne i konkursy, filmy dydaktyczne oraz inne formy przekazywania wiedzy,

2.imprezy patriotyczne takie jak: koncerty, festiwale, przedstawienia teatralne, przeglądy, pokazy i wystawy,

3.punkty informacji historyczno – turystycznej oraz inne usługi związane z obsługą ruchu turystycznego,

4.działalność promocyjną, informacyjną, publicystyczną i poligraficzną, w tym opracowywanie, redagowanie i druk ulotek, broszur, folderów, plakatów, kalendarzy, czasopism, książek i innych publikacji, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,  multimedialnych, tworzenie i redagowanie stron i serwisów internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.

b) Opracowywać, administrować i zarządzać projektami lub programami innych organizacji i grup nieformalnych służących promowaniu historii walk partyzanckich w lasach Puszczy Solskiej

4. Realizację wyznaczonych celów Stowarzyszenie opiera na działalności swoich członków. Do realizacji określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać swoich członków na zasadnych określonych w Ustawie o Stowarzyszeniach oraz niniejszym statucie,  innych pracowników i inne podmioty za wynagrodzeniem.

5. Działalność Stowarzyszenia mogą także wspierać osoby nie będące jego członkami (wolontariusze). Wolontariuszom, którzy świadczą pracę na rzecz Stowarzyszenia, można pokryć niezbędne koszty związane ze świadczoną pracą.

§ 4.

1. Celem Stowarzyszenia jest:

a) upamiętnianie miejsc walki oraz wiecznego spoczynku Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego rozumianych w dalszej części jako partyzantów, ze szczególnym uwzględnieniem Zamojszczyzny,

b) inspirowanie i prowadzenie rzetelnych badań nad historią walk partyzanckich, losami  ich uczestników i ich rodzin zarówno w czasie wojny jak i  po jej zakończeniu oraz  popularyzacja rezultatów tych badań w świadomości społecznej,

c) występowanie do władz państwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych             i instytucji kultury w sprawach związanych z upowszechnianiem, zwłaszcza wśród młodego pokolenia wiedzy o  losach żołnierzy oddziałów partyzanckich, w szczególności walczących w Lasach Puszczy Solskiej i pochowanych na cmentarzu w Osuchach,

d) utrzymywanie więzi wśród członków Stowarzyszenia oraz reprezentowanie ich interesów;
e) nadanie Osuchom i największemu cmentarzowi partyzanckiemu w kraju roli symbolu otwartej walki z okupantem i najwyższego poświęcenia dla Ojczyzny, a także stworzenie muzeum walk partyzanckich, w tym poświęconego bitwie pod Osuchami,

f) propagowanie postaw patriotycznych w społeczeństwie.

ROZDZIAŁ II

Zasady działania Stowarzyszenia

§ 5.

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) integrację rodzin uczestników bitwy pod Osuchami oraz osób zainteresowanych kultywowaniem pamięci o walkach partyzanckich na terenie Puszczy Solskiej,

b) troskę o cmentarz w Osuchach i miejsca związane z walkami partyzanckimi w Puszczy Solskiej,

c) przekazywanie następnym pokoleniom rodzin partyzanckich troski i  odpowiedzialności za cmentarz partyzancki w Osuchach, dbanie o należną pamięć i szacunek dla tego miejsca pamięci oraz podtrzymywanie tradycji obchodzenia rocznic bitwy,

d) troska o rzetelną wiedzę na temat działań partyzanckich w lasach Puszczy Solskiej w czasie II wojny światowej,

e) gromadzenie i przekazywanie jako materiałów wystawienniczych pamiątek rodzinnych  tj. : dokumentów, fotografii i eksponatów związanych z walkami partyzanckimi,

f) propagowanie wiedzy o partyzantach Puszczy Solskiej i ich walkach, w tym bitwy  pod Osuchami w formie inicjatyw patriotycznych, krajoznawczych i kulturalnych m.in.: szkolnych materiałów dydaktycznych, wystaw, filmów, konkursów, koncertów, rajdów, festiwali, wycieczek, spotkań, konferencji, wykładów, stron internetowych, publikacji i innych akcji z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu,

g) pomoc w organizacji uroczystości rocznicowych bitwy pod Osuchami oraz innych uroczystości upamiętniających partyzantów w walce o niepodległość Narodu Polskiego,  a także innych obchodów świąt państwowych,

h) organizowanie spotkań Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy Polskiego Państwa  Podziemnego „Osuchy 1944”,

i) umożliwienie utworzenia fundacji i prowadzenia działalności gospodarczej dla pokrycia celów i działań Stowarzyszenia,

j) umożliwienie dzierżawy terenu i budynków w realizacji celów statutowych,

k) współdziałanie z uczelniami, szkołami, drużynami harcerskich, związkami strzeleckimi oraz grupami rekonstrukcji historycznej, mediami w działalności wychowawczej  i popularyzatorskiej wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
l)  inspirowanie, wydawanie publikacji naukowych i popularyzatorskich,

m) organizowanie poszukiwań historycznych eksponatów, dokumentów, fotografii oraz ich eksponowanie / wystawianie / w placówkach muzealnych i salach tradycji,

ł) popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki kulturowej z uwzględnieniem miejsc pamięci narodowej,

m) kreowanie  nienagannych i związanych z etyką chrześcijańską postaw patriotycznych oraz zasad moralnych i etycznych,

n) integrowanie różnych środowisk społecznych wokół zagadnień dotyczących historii swojej  Małej Ojczyzny,

o) wszelkie inne działania mające na celu realizację celów określonych w ust.1).

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 6.

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) Zwyczajnych,

b) Wspierających,

c) Honorowych.

§ 7.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawione praw publicznych. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

2. Decyzję w sprawie nabycia lub utraty członkowska podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej większością głosów ogólnej liczby członków Zarządu Stowarzyszenia, na podstawie pisemnego wniosku kandydata. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o jakiej mowa powyżej, niezwłocznie, jednak w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia założenia pisemnego wniosku.  Nabycie członkostwa jest skuteczne z chwilą pojęcia uchwały.

3.  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:

a) spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,

b) złoży deklarację członkowską,

c) akceptuje cele i formy realizowane przez Stowarzyszenie,

§ 8.

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

a) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,

b) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,           

c) zgłaszania wniosków  i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,

d) korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych  z jego celami statutowymi,

e) brana udziału w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia
z prawem głosu,

h) korzystania z innych uprawnień określonych uchwałą Zarządu Stowarzyszenia,

i) używania barw, odznak i znaków organizacyjnych Stowarzyszenia.

§ 9.

2.  Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

d) dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia,

e) godnego reprezentowania Stowarzyszenia,

f) podnoszenia poziomu kulturalnego i etyczno-moralnego,

g) przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz ochrony własności Stowarzyszenia i zwalczania przejawów marnotrawstwa,

h) swoją postawą i działaniami winien przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.

i) powstrzymywania się od działań, które mogłyby szkodzić dobremu imieniu i celom Stowarzyszenia,

j) opłacania rocznej składki członkowskiej, której wysokość  i termin uiszczania określa Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 10.

1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.

2. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski  i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

3. Członek wspierający ma obowiązki członka zwyczajnego oraz zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.

§ 11.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Poza wskazanym ograniczeniem w zdaniu poprzedzającym, członek honorowy posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.

4. Jeżeli w momencie nadawania godności członka honorowego osoba, której godność ta została nadana, była członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, zachowuje ona bierne i czynne prawo wyborcze.

5. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

6. Pozbawienie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

§ 12.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia – z chwilą złożenia oświadczenia przez członka

b) śmierci lub utraty osobowości prawnej,

c) pozbawienia praw publicznych,

d) likwidacji Stowarzyszenia,

e) wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą podjętą większością ogólnej liczby członków Zarządu z powodu:

 –  naruszania postanowień Statutu lub uchwał czy regulaminów,

 –  działania na szkodę Stowarzyszenia,

 –  gdy jego działania przyniosły szkodę dobremu imieniu Stowarzyszenia,

 –  gdy  jego działania utrudniają lub uniemożliwiają realizację celów Stowarzyszenia;

 –  nieopłacania składek przez 2 lata, z zastrzeżeniem § 23 ust. 3 statutu;

2.  Uchwała o wykluczeniu ze Stowarzyszenia wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia wykluczonemu członkowi, chyba że, przed upływem tego terminu złoży on na adres Zarządu pisemne odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków rozstrzyga odwołanie na najbliższym zebraniu. Sprawy odwołania od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia będą podejmowane przez Walne Zebranie Członków w pierwszej kolejności, bezpośrednio po przyjęciu porządku obrad. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest skuteczna z chwilą podjęcia.  

3. Ze Stowarzyszenia nie można wykluczyć członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed uprzednim odwołaniem ich ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 13.

1. Władzami Stowarzyszenia  są:

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.  Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego zebrania.

2. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej jest wspólna i  trwa 4 lata, z tym zastrzeżeniem, że kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej rozpoczynająca się w 2022 r. kończyć się będzie się 26 czerwca 2026 r.  Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Członkiem Zarządu lub członkiem Komisji Rewizyjnej może być jedynie członek zwyczajny Stowarzyszenia.

3. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród niewybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów.

Jeżeli uzupełnienie składu władz nie jest możliwe w wyżej opisany sposób wówczas uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje Zarząd. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu każdego organu w każdej kadencji.

4. W przypadku wygaśnięcia lub utraty mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, nowy członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wybrany na jego/jej miejsce zostaje powołany na okres do końca trwającej kadencji odpowiednio Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 15.

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia  i zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku kalendarzowym.

2. O terminie, trybie (stacjonarnym, mieszanym, on-line), miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia  drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może zdecydować o powiadomieniu danego członka Stowarzyszenia o Walnym Zebraniu w inny sposób, w szczególności za pośrednictwem przesyłki listownej poleconej.

3.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  zwoływane jest przez Zarząd:

a) z własnej inicjatywy członków Zarządu – na podstawie uchwały Zarządu,

b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej złożony Zarządowi

c) na pisemny wniosek 1/3 ogółu członków złożony Zarządowi

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  odbywa się nie później niż w ciągu  2 miesięcy od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może zdecydować o powiadomieniu danego członka Stowarzyszenia o Walnym Zebraniu w inny sposób, w szczególności za pośrednictwem przesyłki listownej poleconej.

6. Jeżeli, pomimo złożenia wniosku o jakim mowa w § 15 ust. 3 lit. b) lub c), Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie określonym w ust. 3 powyżej, prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna ma wówczas obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w terminie 45 dni od dnia, w którym Zebranie winno być zwołane przez Zarząd. Komisji Rewizyjnej przysługują w drodze analogii uprawnienia Zarządu dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.  

7. Jeżeli, pomimo złożenia wniosku o jakim mowa w § 15 ust. 3 lit. b) lub c)  Zarząd ani Komisja Rewizyjna nie zwołają Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, wówczas prawo do jego zwołania przysługuje wnioskodawcom. Wnioskodawcom przysługują wówczas w drodze analogii uprawnienia Zarządu dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Wnioskodawcy mogą podejmować działania w omawianym zakresie za pośrednictwem wybranego przez siebie przedstawiciela. Wnioskodawcy mają prawo żądać od Zarządu danych niezbędnych do powiadomienia członków o Zebraniu, w szczególności listy członków wraz z danymi kontaktowymi. Zarząd ma obowiązek dane te udostępnić w terminie 7 dni od dnia przedstawienia takiego żądania przez wnioskodawców.

§ 16.

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  należy:

a) Uchwalanie zmian Statutu,

b) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) Uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,

d) Wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e) Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia,

f) Uchwalanie regulaminów: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, wyróżnień, nagród i kar,

g) Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania,

h) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkostwa tj.: zawieszenia w prawach członka, skreślenia z listy członków Stowarzyszenia oraz w sprawie zawieszenia w czynnościach członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

2. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym zebraniu jeden głos.

3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący wybierany w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia uczestniczących w zebraniu.

4. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd, niezależnie od osób, którym uczestnictwo w Walnym Zebraniu przysługuje na mocy niniejszego statutu.

§ 17.

1. Zarząd Stowarzyszenia  składa się z minimalnie 3 członków i maksymalnie 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. O liczbie członków Zarządu na daną kadencję decyduje uchwałą Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2. Zarząd ze swojego składu obligatoryjnie wybiera Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika oraz w razie potrzeby Sekretarza lub Członka

3. Zarząd Stowarzyszenia działa w oparciu o statut Stowarzyszenia.

4. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby.

5. Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia  konieczna jest obecność, co najmniej połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Skarbnika.

6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.

7. W przypadku niemożności zawołania posiedzenia Zarządu przez Prezesa, posiedzenie zwołuje Wiceprezes lub Skarbnik.

8. Dla ważności oświadczenia woli, pism, dokumentów wymagany jest podpis: Prezesa i  Skarbnika lub Wiceprezesa i Skarbnika

9. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członów Zarządu  (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje Prezes.

10. W przypadku kiedy zebranie się Zarządu jest utrudnione, dopuszczalne jest podejmowanie decyzji na piśmie, w formie obiegowej. W takim przypadku dla ważności decyzji wymagane jest, aby odpowiednio opowiedziało się za nią, co najmniej 2 członków Zarządu.

§ 18.

1. Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Stowarzyszenia, a w szczególności:

a) reprezentowanie Stowarzyszenia  na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia,

c) przyjmowanie, zawieszanie i skreślanie członków, wymierzanie kar regulaminowych,

d) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia  zgodnie z obowiązującymi przepisami,

f) pozyskiwanie środków finansowych na działalność Stowarzyszenia,

g) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia,

h) uchwalanie regulaminów związanych z realizacją projektów,

i) kierowanie i koordynacja bieżącej pracy Stowarzyszenia związanej z realizacją celów statutowych;

j) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia i wystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji;

k) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura;

l) ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia;

ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.

§ 19.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

5. Do podpisywania umów z Członkami Zarządu Komisja Rewizyjna wyznacza spośród siebie członka, który będzie reprezentował Stowarzyszenie w umowie pomiędzy Komisją, a Członkiem Zarządu.

6. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu,

e) nadzór nad prowadzoną działalnością gospodarczą i przestrzeganiem postanowień niniejszego Statutu.

§ 20.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie mogą być pracownikami Stowarzyszenia,

c) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

d) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem  doradczym.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od członków i Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 21.

1. W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji tych władz poniżej minimum oraz w przypadku niemożności uzupełniania składu tych władz w trybie przewidzianym w § 14 ust. 4 lub 5, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu. Do zwołanego Walnego Zebrania stosuje się zapisy § 15.

§ 22.

1. Posiedzenia władz Stowarzyszenia tj. Walne Zebranie Członków, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, posiedzenia Zarządu, posiedzenia Komisji Rewizyjnej, mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (on-line).

2. O trybie przeprowadzenia Walnego Zebrania Członków, Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub posiedzenia Zarządu – decyduje Zarząd podejmując uchwałę. O trybie przeprowadzenia posiedzenia Komisji Rewizyjnej decydują członkowie tejże komisji.

3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może podjąć uchwałę o trybie przeprowadzenia wskazanych powyżej posiedzeń w trybie mieszanym tj. stacjonarnie i on-line jednocześnie.

4. Na posiedzeniu przeprowadzanym w trybie on-line lub mieszanym głosowanie odbywa się przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. Oddanie głosu odbywa się poprzez oddanie

jednoznacznego głosu w trakcie trwania transmisji, w czasie przeznaczonym na

podjęcie decyzji. Przebieg głosowania jest dokumentowany nagraniem lub w inny sposób

zapewniający dowód oddanych głosów.

5.  Zawiadomienie o formie elektronicznej musi zawierać opis sposobu uczestnictwa i sposobu głosowania oraz wskazanie za pośrednictwem jakiego narzędzia będzie przeprowadzane posiedzenie.

6. Posiedzenia w formie elektronicznej odbywają się przy zapewnieniu co najmniej:

a. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym,

b. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek organu Stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;

c. wykonywania osobiście prawa głosu w toku posiedzenia.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 23.

1. Na majątek Stowarzyszenia  składają się: nieruchomości, ruchomości oraz fundusze z przeznaczeniem na realizację celów statutowych.

2. Na fundusze Stowarzyszenia  składają się:

a) składki członkowskie,

b) darowizny i zapisy,

c) dotacje,

d) dochody z majątku

e) dochody z własnej działalności,

f) inne wpływy.

3. Składki członkowskie są wpłatami ustalonymi wg zasad określonych przez Zarząd. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd, na wniosek członka Stowarzyszenia może zawiesić obowiązek opłaty składek na dany rok.

4. Zabrania się:

 a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

5. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów  i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.

6. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 24.

1. Zmiany statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  podjęte większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.Rozwiązanie Stowarzyszenia  może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

§ 25.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa
o stowarzyszeniach, Ustawy o działalności pożytku publicznego oraz Ustawy o stowarzyszeniach.


Statut uchwalony na Walnym Zebraniu Członków w dniu 12 grudnia 2022 r.


Statut obowiązujący w okresie 2017-2023:
Załącznik do Uchwały nr 2/2017 z dnia 24 maja 2017 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego „Osuchy 1944″